JAVASCRIPT

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web(phía người dùng) cũng như phía máy chủ (với Nodejs)

Close