Vuejs

Vuejs

Server-Side Rendering

Render ở phía server Bản hướng dẫn SSR hoàn chỉnh Chúng tôi đã tạo một bản hướng dẫn riêng dành…
Vuejs

State Management

Quản lí trạng thái Giải pháp chính thức theo kiến trúc Flux Các ứng dụng lớn có xu hướng ngày…
Vuejs

Routing

Routing Một số tài liệu kĩ thuật dịch “routing” thành “định tuyến” và “router” thành “bộ định tuyến.” Chúng tôi…
Vuejs

TypeScript Support

TypeScript Support In Vue 2.5.0+ we have greatly improved our type declarations to work with the default object-based API. At…
Vuejs

Unit test

Unit test Cài đặt Để thực hiện unit test với Vue, bạn có thể sử dụng bất kì công cụ…
Vuejs

Single File Components

Single File Components Introduction In many Vue projects, global components will be defined using Vue.component, followed by new Vue({ el: '#container' }) to…
Vuejs

Production Deployment

Triển khai cho môi trường production Bật chế độ production Trong quá trình phát triển, Vue cung cấp rất nhiều…
Vuejs

Filter

Filter Vue cho phép bạn định nghĩa các filter (bộ lọc) dùng để áp dụng các định dạng văn bản…
Vuejs

Plugins

Plugin Viết plugin Thông thường thì các plugin được dùng để bổ sung tính năng cho Vue ở cấp toàn…
Vuejs

Render Functions & JSX

Các hàm render & JSX Cơ bản Trong đại đa số các trường hợp, Vue khuyến khích sử dụng template…
Vuejs

Custom Directives

Directive tùy biến Giới thiệu Bên cạnh những directive được cung cấp mặc định (v-model và v-show), Vue cũng cho phép bạn…
Vuejs

Mixin

Mixin Cơ bản Mixin là một cách linh hoạt để phân phối những tính năng tái sử dụng được cho…
Vuejs

State Transitions

Transition cho trạng thái Hệ thống transition của Vue cung cấp nhiều cách để animate enter/leave và danh sách, nhưng còn…
Vuejs

Enter/Leave & List Transitions

Transition cho enter/leave & danh sách Để tiện đối chiếu giữa các class CSS mà Vue tạo ra trong một…
Vuejs

Components

Component Component là gì? Component là một trong những tính năng mạnh nhất của Vue. Với component, chúng ta có…
Vuejs

Form Input Bindings

Ràng buộc form input Cách sử dụng cơ bản Bạn có thể sử dụng directive v-model để tạo ràng buộc dữ liệu…
Vuejs

Event Handling

Xử lí sự kiện Lắng nghe sự kiện Chúng ta có thể dùng directive v-on để lắng nghe các sự kiện DOM…
Close