Laravel 5.6

Database: Migrations

Database: Migrations

Giới thiệu

Migration là cách giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu của một ứng dụng, giúp bạn dễ dàng thay sửa đổi và chia sẻ nó với người khác (database schema). Nếu bạn đã từng làm việc nhóm và phải nói với người cùng team rằng “tôi vừa thay đổi bảng này đấy, các bạn sửa giống vậy đi”, công việc mất thời gian và thủ công này được giải quyết khi dùng migration.

Laravel Schema facade giúp người dùng dễ dàng trong việc tạo (creating) và thao tác (manipulating) với bảng (table) thông qua 1 hệ thống hỗ trợ cơ sở dữ liệu của Laravel

Tạo Migrations

Để tạo migration chúng ta sử dụng lệnh make:migration Artisan command:

php artisan make:migration create_users_table

1 migration sẽ được tạo trong thư mục database/migrations. Mỗi migration sẽ được gắn với thời gian tạo, điều này cho phép Laravel xác định được thứ tự của các migration.

Ở ví dụ trên ta thấy --table--create sẽ chỉ cho migration biết việc tạo thêm 1 bảng mới có tên là gì. Các options sẽ được điền phía trước các migration được tạo ra với bảng (table) được chỉ định:

php artisan make:migration create_users_table --create=users
php artisan make:migration add_votes_to_users_table --table=users

Nếu bạn muốn các file migration được tạo ra tại 1 thư mục chỉ định thì sử dụng --path khi thực hiện lệnh make:migration. Đường dẫn thư mục bạn chỉ định phải tương ứng với đường dẫn trong ứng dụng của bạn.

Cấu trúc Migration

Class migration chứa 2 phương thức là: up and down. Phương thức up được sử dụng để thêm mới bảng (table), cột (columns) hoặc đánh index (indexes) cho cơ sở dữ liệu của ứng dụng, trong khi đó phương thức down dùng để đảo lại quá trình diễn ra ở phương thức up.

Ví dụ về migration tạo bảng có tên là flights:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateFlightsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('flights', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('airline');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::drop('flights');
  }
}

Thực thi Migrations

php artisan migrate

Thực thi Migration bỏ qua cảnh báo

Khi chạy migration trên production, có thể sẽ làm bạn bị mất dữ liệu. Trong laravel để bảo vệ dữ liệu của bạn với những migration như vậy, bạn sẽ được thông báo xác nhận trước khi những lệnh đó thực thi. Để chạy các lệnh mà không phải cảnh báo, sử dụng thêm cờ --force

php artisan migrate --force

 

Rolling Back Migrations

Để khôi phục hoạt động migration mới nhất sử dụng lệnhrollback. Lệnh này khôi phục lại các migration mới nhất, có thể sẽ bao gồm nhiều file migration:

php artisan migrate:rollback

Khôi phục theo số bươc —step . Ví dụ quay lại khôi phục từ bước thứ 5 từ migration mới nhất:

php artisan migrate:rollback --step=5

Khôi phục tất cả migration chạy lệnhmigrate:reset :

php artisan migrate:reset

Rollback & Migrate In Single Command

migrate:refresh khôi phục toàn bộ các migration và chạy lại migrate . Lệnh này hiệu quả với việc làm mới lại database:

php artisan migrate:refresh

// Refresh the database and run all database seeds...
php artisan migrate:refresh --seed

You may rollback & re-migrate a limited number of migrations by providing the step option to the refresh command. For example, the following command will rollback & re-migrate the last five migrations:

php artisan migrate:refresh --step=5

Drop All Tables & Migrate

The migrate:fresh command will drop all tables from the database and then execute the migrate command:

php artisan migrate:fresh

php artisan migrate:fresh --seed

 

Tables

Creating Tables

To create a new database table, use the create method on the Schema facade. The createmethod accepts two arguments. The first is the name of the table, while the second is a Closure which receives a Blueprint object that may be used to define the new table:

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
});

Of course, when creating the table, you may use any of the schema builder’s column methodsto define the table’s columns.

Checking For Table / Column Existence

You may easily check for the existence of a table or column using the hasTable and hasColumn methods:

if (Schema::hasTable('users')) {
  //
}

if (Schema::hasColumn('users', 'email')) {
  //
}

Database Connection & Table Options

If you want to perform a schema operation on a database connection that is not your default connection, use the connection method:

Schema::connection('foo')->create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
});

You may use the following commands on the schema builder to define the table’s options:

Command Description
$table->engine = 'InnoDB'; Specify the table storage engine (MySQL).
$table->charset = 'utf8'; Specify a default character set for the table (MySQL).
$table->collation = 'utf8_unicode_ci'; Specify a default collation for the table (MySQL).
$table->temporary(); Create a temporary table (except SQL Server).

Renaming / Dropping Tables

To rename an existing database table, use the rename method:

Schema::rename($from, $to);

To drop an existing table, you may use the drop or dropIfExists methods:

Schema::drop('users');

Schema::dropIfExists('users');

Renaming Tables With Foreign Keys

Before renaming a table, you should verify that any foreign key constraints on the table have an explicit name in your migration files instead of letting Laravel assign a convention based name. Otherwise, the foreign key constraint name will refer to the old table name.

Columns

Creating Columns

The table method on the Schema facade may be used to update existing tables. Like the create method, the table method accepts two arguments: the name of the table and a Closure that receives a Blueprint instance you may use to add columns to the table:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->string('email');
});

Available Column Types

Of course, the schema builder contains a variety of column types that you may specify when building your tables:

Command Description
$table->bigIncrements('id'); Auto-incrementing UNSIGNED BIGINT (primary key) equivalent column.
$table->bigInteger('votes'); BIGINT equivalent column.
$table->binary('data'); BLOB equivalent column.
$table->boolean('confirmed'); BOOLEAN equivalent column.
$table->char('name', 100); CHAR equivalent column with an optional length.
$table->date('created_at'); DATE equivalent column.
$table->dateTime('created_at'); DATETIME equivalent column.
$table->dateTimeTz('created_at'); DATETIME (with timezone) equivalent column.
$table->decimal('amount', 8, 2); DECIMAL equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->double('amount', 8, 2); DOUBLE equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->enum('level', ['easy', 'hard']); ENUM equivalent column.
$table->float('amount', 8, 2); FLOAT equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->geometry('positions'); GEOMETRY equivalent column.
$table->geometryCollection('positions'); GEOMETRYCOLLECTION equivalent column.
$table->increments('id'); Auto-incrementing UNSIGNED INTEGER (primary key) equivalent column.
$table->integer('votes'); INTEGER equivalent column.
$table->ipAddress('visitor'); IP address equivalent column.
$table->json('options'); JSON equivalent column.
$table->jsonb('options'); JSONB equivalent column.
$table->lineString('positions'); LINESTRING equivalent column.
$table->longText('description'); LONGTEXT equivalent column.
$table->macAddress('device'); MAC address equivalent column.
$table->mediumIncrements('id'); Auto-incrementing UNSIGNED MEDIUMINT (primary key) equivalent column.
$table->mediumInteger('votes'); MEDIUMINT equivalent column.
$table->mediumText('description'); MEDIUMTEXT equivalent column.
$table->morphs('taggable'); Adds taggable_id UNSIGNED BIGINT and taggable_type VARCHAR equivalent columns.
$table->multiLineString('positions'); MULTILINESTRING equivalent column.
$table->multiPoint('positions'); MULTIPOINT equivalent column.
$table->multiPolygon('positions'); MULTIPOLYGON equivalent column.
$table->nullableMorphs('taggable'); Adds nullable versions of morphs()columns.
$table->nullableTimestamps(); Alias of timestamps() method.
$table->point('position'); POINT equivalent column.
$table->polygon('positions'); POLYGON equivalent column.
$table->rememberToken(); Adds a nullable remember_tokenVARCHAR(100) equivalent column.
$table->smallIncrements('id'); Auto-incrementing UNSIGNED SMALLINT (primary key) equivalent column.
$table->smallInteger('votes'); SMALLINT equivalent column.
$table->softDeletes(); Adds a nullable deleted_atTIMESTAMP equivalent column for soft deletes.
$table->softDeletesTz(); Adds a nullable deleted_atTIMESTAMP (with timezone) equivalent column for soft deletes.
$table->string('name', 100); VARCHAR equivalent column with a optional length.
$table->text('description'); TEXT equivalent column.
$table->time('sunrise'); TIME equivalent column.
$table->timeTz('sunrise'); TIME (with timezone) equivalent column.
$table->timestamp('added_on'); TIMESTAMP equivalent column.
$table->timestampTz('added_on'); TIMESTAMP (with timezone) equivalent column.
$table->timestamps(); Adds nullable created_at and updated_at TIMESTAMP equivalent columns.
$table->timestampsTz(); Adds nullable created_at and updated_at TIMESTAMP (with timezone) equivalent columns.
$table->tinyIncrements('id'); Auto-incrementing UNSIGNED TINYINT (primary key) equivalent column.
$table->tinyInteger('votes'); TINYINT equivalent column.
$table->unsignedBigInteger('votes'); UNSIGNED BIGINT equivalent column.
$table->unsignedDecimal('amount', 8, 2); UNSIGNED DECIMAL equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->unsignedInteger('votes'); UNSIGNED INTEGER equivalent column.
$table->unsignedMediumInteger('votes'); UNSIGNED MEDIUMINT equivalent column.
$table->unsignedSmallInteger('votes'); UNSIGNED SMALLINT equivalent column.
$table->unsignedTinyInteger('votes'); UNSIGNED TINYINT equivalent column.
$table->uuid('id'); UUID equivalent column.
$table->year('birth_year'); YEAR equivalent column.

Column Modifiers

In addition to the column types listed above, there are several column “modifiers” you may use while adding a column to a database table. For example, to make the column “nullable”, you may use the nullable method:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->string('email')->nullable();
});

Below is a list of all the available column modifiers. This list does not include the index modifiers:

Modifier Description
->after('column') Place the column “after” another column (MySQL)
->autoIncrement() Set INTEGER columns as auto-increment (primary key)
->charset('utf8') Specify a character set for the column (MySQL)
->collation('utf8_unicode_ci') Specify a collation for the column (MySQL/SQL Server)
->comment('my comment') Add a comment to a column (MySQL)
->default($value) Specify a “default” value for the column
->first() Place the column “first” in the table (MySQL)
->nullable($value = true) Allows (by default) NULL values to be inserted into the column
->storedAs($expression) Create a stored generated column (MySQL)
->unsigned() Set INTEGER columns as UNSIGNED (MySQL)
->useCurrent() Set TIMESTAMP columns to use CURRENT_TIMESTAMP as default value
->virtualAs($expression) Create a virtual generated column (MySQL)

Modifying Columns

Prerequisites

Before modifying a column, be sure to add the doctrine/dbal dependency to your composer.json file. The Doctrine DBAL library is used to determine the current state of the column and create the SQL queries needed to make the specified adjustments to the column:

composer require doctrine/dbal

Updating Column Attributes

The change method allows you to modify some existing column types to a new type or modify the column’s attributes. For example, you may wish to increase the size of a string column. To see the change method in action, let’s increase the size of the name column from 25 to 50:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->string('name', 50)->change();
});

We could also modify a column to be nullable:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->string('name', 50)->nullable()->change();
});

Only the following column types can be “changed”: bigInteger, binary, boolean, date, dateTime, dateTimeTz, decimal, integer, json, longText, mediumText, smallInteger, string, text, time, unsignedBigInteger, unsignedInteger and unsignedSmallInteger.

Renaming Columns

To rename a column, you may use the renameColumn method on the Schema builder. Before renaming a column, be sure to add the doctrine/dbal dependency to your composer.jsonfile:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->renameColumn('from', 'to');
});

Renaming any column in a table that also has a column of type enum is not currently supported.

Dropping Columns

To drop a column, use the dropColumn method on the Schema builder. Before dropping columns from a SQLite database, you will need to add the doctrine/dbal dependency to your composer.json file and run the composer update command in your terminal to install the library:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->dropColumn('votes');
});

You may drop multiple columns from a table by passing an array of column names to the dropColumn method:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->dropColumn(['votes', 'avatar', 'location']);
});

Dropping or modifying multiple columns within a single migration while using a SQLite database is not supported.

Available Command Aliases

Command Description
$table->dropRememberToken(); Drop the remember_token column.
$table->dropSoftDeletes(); Drop the deleted_at column.
$table->dropSoftDeletesTz(); Alias of dropSoftDeletes() method.
$table->dropTimestamps(); Drop the created_at and updated_at columns.
$table->dropTimestampsTz(); Alias of dropTimestamps() method.

Indexes

Creating Indexes

The schema builder supports several types of indexes. First, let’s look at an example that specifies a column’s values should be unique. To create the index, we can chain the uniquemethod onto the column definition:

$table->string('email')->unique();

Alternatively, you may create the index after defining the column. For example:

$table->unique('email');

You may even pass an array of columns to an index method to create a compound (or composite) index:

$table->index(['account_id', 'created_at']);

Laravel will automatically generate a reasonable index name, but you may pass a second argument to the method to specify the name yourself:

$table->unique('email', 'unique_email');

Available Index Types

Each index method accepts an optional second argument to specify the name of the index. If omitted, the name will be derived from the names of the table and column(s).

Command Description
$table->primary('id'); Adds a primary key.
$table->primary(['id', 'parent_id']); Adds composite keys.
$table->unique('email'); Adds a unique index.
$table->index('state'); Adds a plain index.
$table->spatialIndex('location'); Adds a spatial index. (except SQLite)

Index Lengths & MySQL / MariaDB

Laravel uses the utf8mb4 character set by default, which includes support for storing “emojis” in the database. If you are running a version of MySQL older than the 5.7.7 release or MariaDB older than the 10.2.2 release, you may need to manually configure the default string length generated by migrations in order for MySQL to create indexes for them. You may configure this by calling the Schema::defaultStringLength method within your AppServiceProvider:

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

/**
 * Bootstrap any application services.
 *
 * @return void
 */
public function boot()
{
  Schema::defaultStringLength(191);
}

Alternatively, you may enable the innodb_large_prefix option for your database. Refer to your database’s documentation for instructions on how to properly enable this option.

Renaming Indexes

To rename an index, you may use the renameIndex method. This method accepts the current index name as its first argument and the desired name as its second argument:

$table->renameIndex('from', 'to')

Dropping Indexes

To drop an index, you must specify the index’s name. By default, Laravel automatically assigns a reasonable name to the indexes. Concatenate the table name, the name of the indexed column, and the index type. Here are some examples:

Command Description
$table->dropPrimary('users_id_primary'); Drop a primary key from the “users” table.
$table->dropUnique('users_email_unique'); Drop a unique index from the “users” table.
$table->dropIndex('geo_state_index'); Drop a basic index from the “geo” table.
$table->dropSpatialIndex('geo_location_spatialindex'); Drop a spatial index from the “geo” table (except SQLite).

If you pass an array of columns into a method that drops indexes, the conventional index name will be generated based on the table name, columns and key type:

Schema::table('geo', function (Blueprint $table) {
  $table->dropIndex(['state']); // Drops index 'geo_state_index'
});

Foreign Key Constraints

Laravel also provides support for creating foreign key constraints, which are used to force referential integrity at the database level. For example, let’s define a user_id column on the posts table that references the id column on a users table:

Schema::table('posts', function (Blueprint $table) {
  $table->unsignedInteger('user_id');

  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users');
});

You may also specify the desired action for the “on delete” and “on update” properties of the constraint:

$table->foreign('user_id')
   ->references('id')->on('users')
   ->onDelete('cascade');

To drop a foreign key, you may use the dropForeign method. Foreign key constraints use the same naming convention as indexes. So, we will concatenate the table name and the columns in the constraint then suffix the name with “_foreign”:

$table->dropForeign('posts_user_id_foreign');

Or, you may pass an array value which will automatically use the conventional constraint name when dropping:

$table->dropForeign(['user_id']);

You may enable or disable foreign key constraints within your migrations by using the following methods:

Schema::enableForeignKeyConstraints();

Schema::disableForeignKeyConstraints();

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close