Python Basic

Giới thiệu về Python

The Python Tutorial

The Python Tutorial

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ học. Nó có cấu trúc dữ liệu cấp cao hiệu quả và cách tiếp cận đơn giản nhưng rất hiệu quả để làm lập trình hướng đối tượng. Cú pháp dễ hiểu và “dynamic typing” giúp python một ngôn ngữ lý tưởng để viết kịch bản và phát triển ứng dụng nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực trên hầu hết các nền tảng.

Trình thông dịch Python và thư viện tiêu chuẩn mở rộng miễn phí  từ trang web Python, https://www.python.org/, và có thể được phân phối miễn phí. Cùng một trang web cũng chứa các bản phân phối và con trỏ tới nhiều module, chương trình và công cụ Python miễn phí của bên thứ ba và tài liệu bổ sung.

Trình thông dịch Python dễ dàng được mở rộng với các hàm và kiểu dữ liệu mới được triển khai trong C hoặc C ++ (hoặc các ngôn ngữ khác có thể gọi được từ C). Python cũng thích hợp làm ngôn ngữ mở rộng cho các ứng dụng tùy biến.

Trong tutorial này không cố gắng toàn diện và bao quát mọi tính năng đơn lẻ, hoặc thậm chí mọi tính năng thường được sử dụng. Thay vào đó, nó giới thiệu nhiều tính năng đáng chú ý nhất của Python, và sẽ cho bạn ý tưởng tốt về hương vị và phong cách ngôn ngữ. Sau khi đọc nó, bạn sẽ có thể đọc và viết các mô-đun và chương trình Python và bạn sẽ sẵn sàng tìm hiểu thêm về các mô-đun thư viện Python khác nhau được mô tả trong Thư viện chuẩn Python.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close