Vuejs

Custom Directives

Directive tùy biến

Directive tùy biến

Giới thiệu

Bên cạnh những directive được cung cấp mặc định (v-model và v-show), Vue cũng cho phép bạn đăng kí các directive tùy biến của riêng mình. Lưu ý là trong phiên bản Vue 2.0, cách tốt nhất để sử dụng lại và trừu tượng hóa code là dùng component, tuy nhiên có thể có những lúc bạn cần một số truy xuất cấp thấp đến các phần tử web, và trong những trường hợp này thì directive tùy biến sẽ trở nên hữu ích. Ví dụ, đây là một phần tử input được focus tự động:

Khi trang này được tải, phần tử trên đây sẽ được focus (lưu ý: tính năng focus tự động không được hỗ trợ trên mobile Safari). Nếu bạn chưa hề bấm vào bất kì đâu khác trên trang, ngay lúc này phần tử input sẽ có focus. Giờ chúng ta hãy viết directive hỗ trợ cho tính năng này:

// Đăng kí một directive tùy biến cấp toàn cục với tên là `v-focus`
Vue.directive('focus', {
 // Khi phần tử liên quan được thêm vào DOM...
 inserted: function (el) {
  // Ta gán focus vào phần tử đó
  el.focus()
 }
})

Nếu muốn đăng kí directive ở cấp cục bộ thay vì toàn cục, bạn có thể dùng tùy chọn directives khi khai báo component:

directives: {
 focus: {
  // định nghĩa cho directive
  inserted: function (el) {
   el.focus()
  }
 }
}

Sau đó trong template, bạn có thể dùng thuộc tính v-focus trên bất kì phần tử nào, như sau:

<input v-focus>

Các hàm hook

Một object khai báo directive có thể cung cấp một số hàm hook (tất cả các hàm này đều không bắt buộc):

 • bind: chỉ được gọi một lần, khi directive được bind (ràng buộc) vào phần tử. Đây là nơi bạn có thể thực hiện các thao tác cài đặt một lần.
 • inserted: được gọi khi element đã được chèn (insert) vào phần tử cha (điều này chỉ bảo đảm là phần tử cha đã được tạo ra chứ không chắc là nó đã tồn tại trong DOM).
 • update: được gọi sau khi VNode của phần tử chứa đã cập nhật, nhưng có thể là trước khi các phần tử con được cập nhật. Giá trị của directive lúc này có thể đã thay đổi hoặc chưa, nhưng bạn có thể bỏ qua các thay đổi không cần thiết bằng cách so sánh hai giá trị cũ và mới (xem thông tin về tham số của hàm hook ở bên dưới).
 • componentUpdated: được gọi sau khi VNode của phần tử chứa và VNode của toàn bộ các phần tử con đã cập nhật.
 • unbind: chỉ được gọi một lần, khi directive được unbind khỏi phần tử.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các tham số được truyền vào các hàm hook này trong phần tiếp theo.

Tham số của các hàm hook

Các hàm hook cho directive được truyền vào các tham số sau đây:

 • el: Phần tử được directive bind vào. Tham số này có thể được dùng để thay đổi DOM một cách trực tiếp.
 • binding: Một object chứa những thuộc tính sau:
  • name: Tên của directive, không có tiếp đầu ngữ v-.
  • value: Giá trị được truyền vào directive. Ví dụ với v-my-directive="1 + 1" thì valuesẽ là 2.
  • oldValue: Giá trị trước đây, chỉ tồn tại trong các hook update và componentUpdatedoldValue sẽ luôn có cho dù giá trị có được thay đổi hay không.
  • expression: Biểu thức của binding dưới dạng chuỗi. Ví dụ với v-my-directive="1 + 1", thì expression sẽ là "1 + 1".
  • arg: Tham số được truyền vào directive, nếu có. Ví dụ với v-my-directive:foo thì arg sẽ là "foo".
  • modifiers: Một object chứa các modifier, nếu có. Ví dụ với v-my-directive.foo.bar, thì modifiers sẽ là { foo: true, bar: true }.
 • vnode: Vnode được trình biên dịch của Vue tạo ra. Xem thêm chi tiết tại VNode API.
 • oldVnode: VNode trước đây, chỉ tồn tại trong các hook update và componentUpdated.

Ngoài el, bạn nên coi là read-only (chỉ đọc) và đừng bao giờ chỉnh sửa các tham số này. Nếu muốn chia sẻ thông tin giữa các hook với nhau, bạn nên dùng dataset.

Sau đây là ví dụ về một directive tùy biến với các thuộc tính này:

<div id="hook-arguments-example" v-demo:foo.a.b="message"></div>
Vue.directive('demo', {
 bind: function (el, binding, vnode) {
  var s = JSON.stringify
  el.innerHTML =
   'name: '    + s(binding.name) + '<br>' +
   'value: '   + s(binding.value) + '<br>' +
   'expression: ' + s(binding.expression) + '<br>' +
   'argument: '  + s(binding.arg) + '<br>' +
   'modifiers: ' + s(binding.modifiers) + '<br>' +
   'vnode keys: ' + Object.keys(vnode).join(', ')
 }
})

new Vue({
 el: '#hook-arguments-example',
 data: {
  message: 'Cà rốt'
 }
})
name: “demo”
value: “Cà rốt”
expression: “message”
argument: “foo”
modifiers: {“a”:true,”b”:true}
vnode keys: tag, data, children, text, elm, ns, context, fnContext, fnOptions, fnScopeId, key, componentOptions, componentInstance, parent, raw, isStatic, isRootInsert, isComment, isCloned, isOnce, asyncFactory, asyncMeta, isAsyncPlaceholder

Cách khai báo rút gọn

Trong nhiều trường hợp, có thể bạn muốn bind và update có chung một hành vi và không quan tâm đến các hook khác. Những lúc này bạn có thể dùng cách khai báo directive rút gọn, ví dụ:

Vue.directive('color-swatch', function (el, binding) {
 el.style.backgroundColor = binding.value
})

Truyền object trực tiếp

Nếu directive của bạn cần nhiều giá trị cùng một lúc, bạn có thể trực tiếp truyền vào một object. Nhớ là directive trong Vue có thể nhận bất kì biểu thức JavaScript hợp lệ nào.

<div v-demo="{ color: 'white', text: 'Su hào' }"></div>
Vue.directive('demo', function (el, binding) {
 console.log(binding.value.color) // => "white"
 console.log(binding.value.text) // => "Su hào"
})

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close